"van Oxymoron"

Podenco Ibicenco

Tellem v Oxymoron